دنیای زیبای گیاهپزشکی

راهنمای استفاده از تله های فرمونی


ادامه مطلب
۱۳٩۳/۱/٢٢ | ۳:۱٦ ‎ب.ظ | مهناز مرادی | نظرات ()

 

مدیریت تلفیقی آفات (IPM)

 

 

 


ادامه مطلب
۱۳٩۳/۱/٢٢ | ۳:۱٠ ‎ب.ظ | مهناز مرادی | نظرات ()

 مصرف کود سرک در مزارع گندم و کلزا

 


ادامه مطلب
۱۳٩٢/٩/٢۱ | ٢:۳٢ ‎ب.ظ | مهناز مرادی | نظرات ()

کرم خوشه خوار انگور (مشخصات و نحوه مبارزه)


ادامه مطلب
۱۳٩٢/٢/٢۱ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | مهناز مرادی | نظرات ()

کرم گلوگاه انار(مشخصات ونحوه ی مبارزه)


ادامه مطلب
۱۳٩٢/٢/۱٩ | ۳:۱۱ ‎ب.ظ | مهناز مرادی | نظرات ()

About
.............................................

کارشناس گیاهپزشکی دانشگاه کردستان
Menu
.............................................
Authors
.............................................
PreviousItems
.............................................
Archive
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................